Home

Parisuhdetango

Parisuhdetango

Minna Tuovinen & Martin Heslop


Hyvinvoiva parisuhde

Parisuhde on elämämme tärkeimpiä suhteita, joka vaikuttaa merkittävästi sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme. Se on myös avain onnistuneeseen vanhemmuuteen. Terve parisuhde rakentuu vahvan kommunikaation varaan, ja tässa Parisuhdetango voi olla apuna. Parisuhdetangossa kehitetään ja syvennetään vuoropuhelua oman kumppanin kanssa, tarjoten samalla rentoja hetkiä yhdessäolon, yhteyden vahvistamisen ja yhteisten kokemusten jakamisen merkeissä.

Aito ja selkeä vuoropuhelu

Parisuhdetango kannustaa sinua ja kumppaniasi aitoon, intuitiiviseen ja selkeään kommunikaatioon. Tämä perustuu yksinkertaisiin, selkeisiin ja asteittain haastavampiin harjoituksiin, joiden pyrkimyksenä on vahvistaa parisuhdettasi ja rakentaa luottamusta. Harjoitukset auttavat teitä lähentymään toisianne, avaamaan ovia uudenlaisille kokemuksille, valinnoille ja ratkaisuille sekä lisäämään herkkyyttä toistenne tarpeita kohtaan. Uudet kokemukset luovat uutta dialogia, ja tämä uusi dialogi synnyttää uudenlaista vuorovaikutusta.

Prosessi

Parisuhdetango on prosessi, jossa voit löytää uutta sekä itsestäsi että kumppanistasi, ja jossa voitte luoda oman ainutlaatuisen tanssinne. Tanssilla on mahdolliusuus yhdistää teitä fyysisesti ja emotionaalisesti, tehdä teistä läsnäolevia ja kuuntelevia toisianne kohtaan. Yhteinen tanssi voi avata lukkoja ja luoda tilan, jossa vuorovaikutusta, luottamusta ja läheisyyttä voidaan edistää.

Läsnäoloa ja kuuntelua

Parisuhdetango on konkreettista johtaja-seuraaja-dynamiikan harjoittelua, jossa molemmilla kumppaneilla on yhtä suuri rooli. Jotta löydetään yhteinen flow-tila ja liikutaan synkronoidusti yhdessä, tarvitaan molemmilta läsnäoloa ja kuuntelua.

Flow-hetkien kokemuksia

Parisuhdetangossa opetellaan vastaamaan impulsseihin ja intentioihin positiivisella ja luovalla tavalla. Pyritään säilyttämään oma balanssi sekä tanssimaan yhdessä jaetussa intiimissä tasapainossa ja myös liikkumaan yhteisestä balanssista pois, jotta voidaan luoda uusia dynaamisia mahdollisuuksia.

Peruselementit

Parisuhdetango perustuu 9 peruselementtiin: kosketus, luottamus, tasapaino, intentio, suunta, sitoutuminParisuhdetango perustuu 9 peruselementtiin: kosketus, luottamus, tasapaino, intentio, suunta, sitoutuminen, joustavuus, symmetria/epäsymmetria ja flow. Kosketus luo yhteyden parin välille ja mahdollistaa tunteiden ilmaisun. Luottamus antaa vapauden ilmaista itseään ja soljuvan tanssin. Intention avulla suunnataan energiaa ja luodaan vahva yhteys parin kanssa. Tasapaino, sitoutuminen ja suunta ohjaavat tanssia ja luovat selkeyttä. Joustavuus antaa tilaa luovuudelle ja symmetria sekä epäsymmetria tuovat erilaisia ulottuvuuksia tanssiin. Flown hetket ovat täynnä läsnäoloa ja tekevät tanssista kiehtovan kokemuksen. Tutkimalla näitä kutakin elementtiä erikseen, opitaan ymmärtämään mistä elementeistä kommunikaatio muodostuu ja miten niitä kaikkia lopulta yhdistelemällä syntyy hienovarainen, avoin ja soljuva yhteinen tanssi.

Omanäköinen tanssi

Nämä harjoitteet muodostavat perustan parisuhdetangolle. Viejän ja seuraajan roolit sekoittuvat toisiinsa ja tanssista tulee molempien myötävaikutuksella aito ja kokonaisvaltainen tanssikokemus. Pyrkimyksenä on, että parit luovat omanäköisen tanssin. Tanssin, joka luo jatkuvasti itseään. Tanssin, joka muuttuu ja muokkaa tanssijoita sekä tanssijoiden suhdetta toisiinsa. Samaan tapaan kuin toimiva parisuhde luo jatkuvasti itseään. Suhde, joka muuttuu ja muokkaa yksilöä ja yksilöiden suhdetta toisiinsa.

Minna Tuovinen & Martin Heslop

Olemme koreografeja, tanssijoita ja opettajia. Olemme työskennelleet, luoneet ja eläneet yhdessä yli 30 vuoden ajan. Olemme tanssineet yhdessä tuhansia tunteja ja pitäneet tuhansia erilaisia työpajoja ja kursseja Suomessa ja ulkomailla ja jakaneet yhdessä tanssimisen iloa.

Huom!

Parisuhdetango on tarkoitettu kaikenlaisille pariskunnille. Aikaisempaa kokemusta tanssista ei tarvita.